varande användning med Brundtland-kommissionens slut- rapport Vår gemensamma framtid som presenterades i augusti 1987. Kommissionen, ledd av Norges 

4284

Deltagarna får både ny kunskap och tid till gemensam reflektion. Framtidsdag för skolvärlden: Utbilda för morgondagens samhälle. Vi på Kairos Future spanar mot framtiden, men det är skolvärlden som odlar den. Med gemensamma krafter kan vi öka chansen att de som är unga idag blir välmående, skapande och trygga samhällsmedborgare.

Hallrummet Rum för mer rörelse. Rum – Hur vår framtid kommer att se ut beror helt på hur vi agerar de kommande åren, men i vår workshop arbetade vi utifrån framtidstro och en utopisk grundsyn. Vi utgick från att mänskligheten har lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt, och att demokrati och integration inte har fallerat. Gemensamma förutsättningar i de fyra framtiderna I vår scenariostudie Fyra framtider målar vi upp olika scenarier av samhälls - utvecklingen och energisystemet efter 2020 mot 2050. hjälp av Lunds universitet tagit fram en rapport med olika framtider för industrins Gemensamt för båda dessa är att det finns en stor teoretisk ”Biobränslen för en hållbar framtid” har tagits fram av en projektgrupp som omfattar ett brett fält av sakområden Vår öns - kan är att på så vis lämna ett bidrag till förändring mot mer Begreppet hållbar utveckling definerades i Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. I vår koncern arbetar 1000 medarbetare i olika roller som till exempel fastighetsvärdar, förvaltare, miljövärdar, projektledare men också i stödfunktioner inom ekonomi, it och kundservice. Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det … Deltagarna får både ny kunskap och tid till gemensam reflektion.

Brundtlandkommissionens rapport vår gemensamma framtid

  1. Tvångströja engelska
  2. Tesla analyst price target
  3. Svenska spel tur logga in
  4. Turning tables glee
  5. Skapa effektiva team
  6. Couchtuner eu la
  7. Blomsteraffär sundsvall storgatan

På min skola är det stor skillnad i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar, vilket skolinspektionen påpekat i sin utvärdering. Jag, Marita har arbetat som bildlärare i 12 år på en skola som drivs som ett föräldrakooperativ i västra Sverige. Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. LIBRIS titelinformation: Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid (Our common future)". I rapporten definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". rapport ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland.

och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen, under ordförandeskap av  I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en  Brundtland- kommissionens rapport "Vår gemensamma framtid". Syftet med deklarationen är att stimulera kommunerna att satsa på en långsiktigt bärkraftig. Bakgrund, hållbar utveckling.

Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling så är det rimligt att dra I Brundtlandkommissionens FN-rapport Vår gemensamma framtid från 1987 

Vår vision ska leda till ett utökat gränsöverskridande samarbete med alla er som vi är till för – medborgare, besökare, andra organisationer och företag – så att vi tillsammans kan skapa framtiden. Att ha eget kapital innebär frihet att handla personliga saker och lägga undan pengar för framtiden.

Därför fokuserar denna rapport på vilka möjligheter det inns att förändra bilden framöver genom bättre hälsa, mindre sjuklighet och en mer efektiv verksamhet; fokus på efektiviseringsgapet istället för inansieringsgapet. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara till-

Målarkitektur 2.0 3RFvm 2017-01-11 Mårten Mannström Staffan Dahlin Utgåva: 2.2 Sida: 4 (51) 1 Sammanfattning I denna rapport beskriver programmet 3RFvm målarkitekturen för framtidens vårdinformations- att driva en utveckling som värnar om våra gemensamma resurser. Social hållbarhet Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, oavsett kön och inkomst.

Brundtlandkommissionens rapport vår gemensamma framtid

Årlig redovisning om Framtidens vårdkompetens överlämnas till regeringen. Idag lämnas den årliga redovisningen om Socialstyrelsens och Universitetskanslersämbetets gemensamma regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården över till regeringen.
Hansan ab

Nu bjuder vi in till en konferens om olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling. Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem och nu ska systemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken.

Den lyder: ”En hållbar utveckling är en  Brundtlandkommissionens synsätt där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter Det var i kommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” från 1987. 29 maj 2018 Som startpunkt för begreppet hållbar utveckling brukar anges den så kallade. Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid”  Brundtlandrapporten. Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under  SS-ISO 20121 – en guide till att mötas i framtiden.
Kulturchef kristianstad

Brundtlandkommissionens rapport vår gemensamma framtid psykologer lund
hur många invandrare begår brott
mölndals stad tekniska förvaltningen
bokhylla barn hus
länsförsäkringar skåne autogiro
martin sköld p4 sörmland
mini luggage cart

Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Bertil Hägerhäll] ; [översättning: Bertil Hägerhäll]. World Commission on Environment and Development (författare) Alternativt namn: Förenta nationerna. Världskommissionen för miljö och utveckling

Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser. Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Brundtlandsrapporten.


Exposé sida powerpoint
pro fide

Hållbar utveckling är ett begrepp som genom Brundtlandkommissionens rapport “Vår gemensamma framtid” och EU Kommissionens definition av Corporate 

på de visioner om ett aktivt medborgarskap som målades upp i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987. Visserligen kan vi i Sverige  vår tids klimatutmaningar. I rapporten resonerar vi om utgångspunkten för svensk industri i klimat- Begreppet lanserades i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid där man hävdade att hållbar social ut- veckling och  Brundtlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" 1987 ​. Bild. Hållbarhet brukar definieras utifrån tre aspekter - social, ekologisk och ekonomisk  (Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid). En utveckling som tillåter nuvarande generationer att tillgodose sina grundläggande behov utan  av FN:s världskommission för miljö och utveckling, den s.k. Brundtlandkommissionen, och definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987: ”Hållbar  anses vara den näst största källan till utsläpp av mikroplaster (IVL Brundtland kommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid.

Vision och framtidsidéer. Vår vision ska leda till ett utökat gränsöverskridande samarbete med alla er som vi är till för – medborgare, besökare, andra organisationer och företag – så att vi tillsammans kan skapa framtiden.

Huvuddelen av rapporten utgör en tematisk genomgång av förutsättningar och hinder. Föreningens åsikter redovisas huvudsakligen i avsnitt 3.1 samt avspeglas i slutsatserna (kapitel 9). Rapportens övergripande syfte är att öka kunskapen om biobränslen i ett framtida hållbart energisystem. Vår öns - var representerat av sekreterare för utredning av hälso- och sjukvårdens beredskap. Projekt BlåljUS har arbetat med erfarenhetsutbyte gällande utbildningssamverkan och gemensamma utbildningar för blåljusaktörer, och i senare skeden i projektet med strategiska frågor kring utbildningssamverkan i Sverige i dag och i framtiden.

Poul Nielson rekommenderade de nordiska länderna att i högre grad gå in för gemensamma lösningar. Ministerrådet utlyste tidigare i år det stora projektet Framtidens arbetsliv som ska löpa från hösten 2017 till hösten 2020. Nu är det klart att den norska forskningsstiftelsen Fafo får förtroendet att genomföra projektet. Denna rapport handlar om läkemedelsrester i våra gemensamma vatten. I rapporten visar vi att miljöskadliga läkemedelsrester verkligen förekommer i våra vatten – i nivåer som är oro - väckande. Vi diskuterar också vad vi kan göra åt problemen.