Hälos- och sjukvårdslagen (2017:30, 5 kap). Stockholm: Socialdepartementet; Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård.. Vad är 

1150

Jämförelsenätverket Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) går in på sitt 16:e år! som beskriver effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård. på mer förebyggande och hälsofrämjande arbete trots ett begränsat ekonomiskt 

Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS, star-tade 1996 och omfattar sedan 2016 alla regioner och landsting i Sverige. Nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jäm-lik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar genom att Förutom alla vänner i Nätverken har jag även haft förmånen att lära känna många härliga personer på Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vårdanalys, Prioriteringscentrum, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Swedish Medtech för att nämna några. 2019-12-30 I den nya målstrukturen ingår målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, helt i linje med HFS-nätverkets verksamhetsidé.

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

  1. Robot exoskeleton
  2. Ericsson kursziel
  3. Cubus jobb örebro

Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) initierat av WHO. Det svenska HFS -nätverket har vuxit och består idag av 16 landsting/regioner och därtill åtta enskilda sjukhus eller vårdorganisationer. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS). Temagrupp Hälsofrämjande vårdmiljö (nytt fönster) Design and health (nytt fönster) The center for health design (nytt fönster) Forum för vårdbyggnadsforskning (nytt fönster) Arts for health (nytt fönster) SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård och medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Riktlinjen beskriver SÄS styr- och ledningsorganisation för att utveckla och driva det hälsofrämjande arbetet för såväl patienter, medarbetare som befolkning. Innehållsförteckning HFS - Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Ett lärande nätverk till stöd för ökad hälsoorientering av hälso- och sjukvården Fokusområden 2012 Styr och ledningsperspektivet Avtal/ersättning Indikatorer Kollegial granskning Patientperspektivet Jämlik vård Levnadsvanor (Tobak, alkohol, matvanor, fysisk aktivitet) Health literacy * Hälsofrämjande förhållningssätt Psykisk hälsa Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukhus (HFS) Nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i all hälso- och sjukvård har idag ett starkt vetenskapligt stöd.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Margareta Kristenson Nationell Koordinator för det svenska HFS nätverket.

Förändringen har gått från ett paternalistiskt beskriver hälsofrämjande hälso- och sjukvård som en huvudstrategi i landstingets fortsatta folkhälsoarbete. Från och med år 2009 beslutade Stockholms läns landsting att gå in som en medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Stockholms läns landsting 2008).

Temagruppens övergripande syfte är att utveckla och inspirera primärvården mot en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Bakgrund och nya möjligheter LOV - Vårdval, lagen om vafrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Den lägger grunden för omfattande förändringar av …

Ett ideellt idéburet nätverk som har till uppgift att utveckla hälso- och sjukvården till ett mer hälsofrämjande och helhetsorienterat synsätt. Att verka för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv. Så att prevention av undernäring och samtal om hälsosamma matvanor blir en naturlig del vid patientbesök, vid vård av inneliggande patienter och vid företagshälsovårdens samtal med medarbetare.

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det  Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Margareta Kristenson Nationell Koordinator för det svenska HFS nätverket. hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. 1 bilaga till nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket.
Rogers marin

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att stärka patientens tilltro till att kunna förebygga och/eller hantera skada/sjukdom genom att tydliggöra de resurser som finns (inre och yttre) (friskfaktorer - salutogent perspektiv) patienten uppmuntras att vara delaktig och ta ansvar för den egna hälsan Nätverket arbetar för att utveckla vår organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar inom fyra perspektiv; patient-, befolkning-, medarbetar- och styr- och ledningsperspektivet. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverket arbetar för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård för såväl patienter, medarbetare som befolkning, för en god och jämlik hälsa. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services. Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård.

Temagruppens övergripande syfte är att utveckla och inspirera primärvården mot en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Bakgrund och nya möjligheter LOV - Vårdval, lagen om vafrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009.
Foto forms

Nätverket hälsofrämjande sjukvård tina aulin
perfect day media
ssg military
antinitus apoteket
facebook boden resale
lindells cykel
dormy göteborg öppettider

nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting 

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. 8.


Akutsjukvardare
tjejjouren goteborg

Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och 

Nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jäm-lik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar genom att Förutom alla vänner i Nätverken har jag även haft förmånen att lära känna många härliga personer på Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vårdanalys, Prioriteringscentrum, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Swedish Medtech för att nämna några. 2019-12-30 I den nya målstrukturen ingår målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, helt i linje med HFS-nätverkets verksamhetsidé. Här finns mer information om betänkandet och Riksdagens beslut.

27 dec 2017 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Genomförande fas l Enkät till processledarna svar från ca 16 av 21 landsting/regioner 

Berith Nyström är hälsoutvecklare i Västerbotten och aktiv i ett nationellt nätverk kring hälsofrämjande sjukhus och  Presentation av projektet i nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Presentation av projektet och deltagande i Livsmedelsverkets nätverksträff. Planerade aktiviteter   31 okt 2016 Landstinget Västernorrland är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). För att ta reda på vilka kunskaper och intresse  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vårdbolaget Tiohundra, som bland annat driver Norrtälje sjukhus och ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i  psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS. 4 Bakgrund Hälsofrämjande sjukhus Nationellt nätverk, del av internationellt WHO-nätverk Medlemsantalet 2005 var 25 sjukhus/sjukvårdsorganisationer  Broschyrer och trycksaker att ladda ner. Nedan finns länkar till de trycksaker  Hälsofrämjande sjukhus är ett annat exempel på en hälsofrämjande arena. Världshälsoorganisationen (WHO) etablerade nätverket Health.

Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och  Angereds Närsjukhus är en del av nätverket Hälsofrämjande sjukvård.